उट्पाटीमी अडीयो बाईबल

साप्चीेरामी बारे:

बाईबलबी डीरीक साप्चीरा चु:। आक्खा डीरीक साप्चीबाङ् उट्पाटीमी साप्चीरा सङ्क एक्क सापचीरा ह।ग उट्‌पाटीमी साप्‍चीरा बाइबलबीऎ चोप्‍बाङ्‌ याॽलऎ साप्‍चीरा ह। ग साप्‍चीराऎ पाःरु, बाखाटेम्‌, याॽमीची हाङ्‌ हीङ्‌वा माङ्‌पारा आम्‍पकॆ हाङ्‌ नीवाँहाङ्‌ऎ याॽमीचीनुङ्‌ माङ्‌माङ्‌ खानावाँ इःसुयॆ हाङ्‌ माङ्‌माङ्‌ योम्‍पक्‌ लॆःटुयॆ लोमॆ खानावाँ इःकु। 

ग साप्‍चीरा हीच्‍ची भागबी फाक्‍बक्‍माहाङ्‌ पाढालॆःॽमा हाङ् खेम्मा स हॆः। याॽल १-११ अध्‍येबी पाःरु नुङ्‌ बाखाटेम् मुःबम्‍पा हाङ्‌ याॽमीचीम्‌ बारेबी खानावा चु। गुबी चोप्‍बाङ्‌ याॽलऎ याॽमीची आडाम नुङ्‌ हाब्‍बा हाङ्‌ खोची डॆङ्‌पीहाची कायीन, हाबील नोआ हाङ्‌ बाबेलबीऎ टक्‍भॆऎ खीम्‍मी बारेबी खानावाँ साब्‍डा। हाङ्‌ अध्‍ये १२-५० ढारी इस्राएलीम् खानावाँ, अब्राहाम हाङ्‌ खोम्‌ नीवाँयुङ्‌ हाङ्‌ खोम्‌ पासा याकुबबाङ्‌ माङ्‌पारा एपङ्‌ही सामॆक्‌ लीबकामीहा हाङ्‌ माङ्‌पारा मीस्राबी खारामीहा हाङ्‌ मान्‍टक्‍मा डुखा नुङ्‌ सुखा आङुचॆ लोमॆ खानावाँ इःकु। ग साप्‍चीराऎ नीवाँहाङ्‌ऎ चाइबान पाःरु, बाखाटेम्‌ हाङ्‌ याॽमी मुमीम्‍पा ह कामानुङ्‌ लोकु। हाङ्‌ खोसॆ मुमीम्‍पा याॽमीऎ काम्‍नुऎ योम्‍पक्‌ मुःमार आसीका पीस्‍से हाङ्‌ काइसॆ योम्‍पक्‌ मुःमार डान्‍डा पीस्‍से हाङ्‌स खोसॆ खोम्‌ याॽमीची मान्‍टक्‍मा हीङ्‌वाची हाङ्‌स नाम्‍नाम्‌ पीसीम्‍पा खानावाँ इःकु। ग उट्‌पाटीमी साप्‍चीराबी डीरीक्‌ खानावाँ साःब्‍डा। टर ग काङ्‌कॆ लाःबम्‍पा उट्‌पाटीमी साप्‍चीराबी चाइ चोप्‍न खानावाँ माआ। टर उम्‍चङ्‌ चुप्‍लाङमी साप्‍चीरा पाढालॆःॽमार हाङ् खेम्मार वाःॽमाम्‌ लागी पाबुआ पाबुआ खानावाँ टेःन चु। ग चोप्‍न उट्‌पाटीमी साप्‍चीरा हॆॽनॆ। टर मीःक्‍म भाग टेःन ह। 

ग पेजबी आन्नामी लागी आक्खा काङ्कॆ लाबम्पा उट्पाटीमी अडीयो काठाहारु टीडूङका।

 • १ चोप्न ठका मुमीम्पा

 • २ आडानमी चोप्लीङ्

 • ३ याॽमीमी हीङ्वा

 • ४ याॽमीमी काईसॆ योम्पक

 • ५ याकुब सीखॆम्पा

 • ६ ढ्या वारी टामीम्पा

 • ७ योवा हॆन्खॆस्से खॆॽमीम्पा

 • ८ नोहा नूङ् नीवाँहाङ्मी चुप्लाङ्

 • ९ बाबेलमी टक्भॆए खीम्

 • १० नीवाँहाङए आब्राहाहम सेमीम्पा

 • ११ आब्राहामनुङ नीवाँहाङ्मी चुप्लाङ

 • १२ ईसाहाकमी जान्म

 • १३ ईसाहाक सङ्टीम्पा

 • १४ एसाब नुङ् याकुब

 • १५ इसाहाकए एसाब आसीका पीॽमीम्पा

 • १६ कायीन नूङ् हाबील

 • १७ याकुबए बेठेलबी सेम्माङ् मागुकु

 • १८ याकुब लाबानमी खीम्पी

 • १९ योसेफ खोम याॽमीचीनुङ मीस्रीबी खॆॽमीम्पा

 • २० योसेफ मीस्रीबीए टुङघङ्पा लीमीम्पा

 • २१ योसेफ सीखॆम्पा

 • २२ योसेफ हाङ् उम बुबुची

 • २३ योसेफए हाङ्मी सेम्माङ्ए लोमा यकुए खानावाँ ईमीम्पा