रेडीयो कार्यक्रम

Downloads: 
 • File icon याॽमी माङ् पारा लीसॆ
  Download View168.88 KB
 • File icon चासुम्टाङ्पा याॽमी नुङ् योम्पक मुखुबामी डुम
  Download View242.02 KB
 • रेडीयो कार्यक्रम - सामामी डुम

 • रेडीयो कार्यक्रम - नीवाहाङ्मी नाम्नावाँ

 • रेडीयो कार्यक्रम - चासुम्टाङ्पा याॽमी हाङ् योम्पक मुखुबा

 • रेडीयो कार्यक्रम - हीङ्खामामी लाम

 • रेडीयो कार्यक्रम - लाजारस हाङ् येसु

 • रेडीयो कार्यक्रम - हीङ्खामामी लाम-२

 • रेडियो कार्यक्रम माखॆम्पा पासा मी काठानुङ्

 • याॽमीमी हीङ्खामा(लाजरसमी काठानूङ्)

 • रेडीयो कार्यक्रम - नुए सामारीमी काठानुङ

 • रेडीयो कार्यक्रम - चोप्बाङ् याॽल

 • रेडियो कार्यक्रम विश्राम - लोहोरुङ्ग खाप्पी

 • रेडीयो कार्यक्रम - नाम्नावाँ

 • रेडीयो कार्यक्रम - याॽमी

 • रेडीयो कार्यक्रम - गवाही

 • रेडीयो कार्यक्रम- बीॽबीॽपा लम्भॆरॆङ्मा

 • रेडीयो कार्यक्रम - चारिक्मी डुम