Contact

मॆॽमङ्ऎ फाराम भरालॆसे काङका सान्देसा पाङ्हाङ्हीकाम्नी । आनामी प्रश्न माङ्सङ् माआ हाङ्ग आन्‍ने टाङ्पाम् नीङ् आठवा इमेल ठेगाना पीॽमा पाॽनी ।

Target Image