धुप्‍पाट नुङ्‌मा/ चुप्‍ठाम्‌ ठाल

ग साइट Eastern Kiranti Cluster (EKC) बाङ्कॆ पारीचीत लॆःडा

ग साइटमी बारेबी लेॽमाम्‌ लागी, इमेलः पाङ्हाङ्साम्नॆ kaushal.yakkha@yahoo.com

इघा खानावामी धुप्‍पाट मायुङ्‌रेढारी चोप्‍न खानावामी धुप्‍पाट लाखुबा Eastern Kiranti Cluster (EKC)