नुए खानावाँ

Downloads: 
 • File icon याॽमी माङ् पारा लीसॆ
  Download View168.88 KB
 • File icon चासुम्टाङ्पा याॽमी नुङ् योम्पक मुखुबामी डुम
  Download View242.02 KB
 • File icon गवाही- लाङ्काम
  Download View243.67 KB
 • File icon नाम्नावाँ हाङ् वास्टा
  Download View206.73 KB
 • File icon काम्नुए याॽमी माङ्पारा लीहीकीहा
  Download View201.56 KB
 • File icon येसु आसा र
  Download View192.33 KB
 • File icon मुमा लॆए योम्पक
  Download View239.1 KB
 • File icon लाम्
  Download View179.99 KB
 • File icon चैबानए लाम्
  Download View248.54 KB
 • File icon मान्ठा येसु ग बाखाटॆम्पी उङॆ
  Download View245.07 KB
 • File icon नीवाहाङ्मी नाम्नावाँ
  Download View235.78 KB
 • File icon चैबानए खीम
  Download View242.22 KB
 • File icon नाचामॆ ल:
  Download View167.25 KB
 • File icon नाम्नावाँ
  Download View203.99 KB
 • File icon चोप्बाङ् याॽल
  Download View239.89 KB

याॽमीची होईढा जाटीची बाङ् डीरीक खानावाँ लेखुबाची ह। हाङ्सङ्क लेभॆॽमारॽन स कोइबेला कानीए योम्पक नासॆलॆढाङ्पा लीकी भनॆ कोईबेला मालेॽले: म योम्पक नासॆलॆढाङ्मीम्पा लीकी। कानीए नासॆलॆॽमीम्पा कोई योम्पक गरहा लीॽ की आक्क छॆमा पीॽमा स सार लीॽ। टर आक्रहामी स छॆमा टक्चाठाम् एक्क ठाल चैँ नीवाहाङ्बी ह। कानी ग बाखाटॆम्पीहा चोप्न याॽमीचीमी हीङ्वा सक्पीस्सी नीवाँहाङ्ए खोसॆ खोम पासा येसु ग बाखाटॆम्पी हीङ्वा याॽमीचीमी हुक्बाङ् सीखॆस्सी पाङ्हाङ्सु मसॆ कानीम हीङ्वाँ छॆमा लीडा।
माङ् ह ढारी स आनाम् नीवाँ गीउमीउ लीढाङ्डॆहॆ? रु आना स चैबानए नीवाँहाङ् य:ग्ढाङ्डुनॆ हॆ? माङ् आनाम स हीङ्खामा हीङ्चाढाङ्मा मीङ्कुनॆ हॆ? आक्र हाङ्ग डाबानॆ, खोमी हाङ्डामबी आन्ना नु:र खोसॆ से:ढाङ्डानी।
नीवाँहाङ् न चैबानए नीवाहाङ् मान्ठा ? ईघा चोप्न खानावाँ ले:मा मीङ्कानीहा हाङ्ग मीम्माहा खानावाँ पढालीमा आमीखॆटाम्नो है।

pdf.png