मीॽमीहा अडीयो बाइबल् क्लीप

ग वेब् साइटबी आन्‍ने बाइबलबीहा काठाहारू खेम्हीकाम्नी हाङ् डाउनलोड लेॽमा स हेकाम्नी । एक्‍खेपा ग पेजा खाङाम्ने मान्‍ठाभने ग कानीमी साइ्ट हः ।

 • सृष्टिमी काठा

 • अब्राहममी काठा

 • येसु पारुबी खॆ:मीम्पा डुम्

 • येसु कुरुसाबी से:मीम्पा डुम्

 • हुक सोप्खॆम्पा या‌ॽमी नुबक्डॆ

 • अयुबमी डुम्

 • येसु याॽमीमी सेवा लॆसी टाडॆनी डुम्

 • आब्राहाममी डुम्

 • सॆङ्सॆङ्एॆ लवा टामीम्पा

 • लाङ्मीॽमामी डुम्

 • आब्राहाम् नुङ् लोट

 • याॽमीबी हीङ्वा भॆम्मीम्पा

 • योनामी डुम्

 • चामा फॆन्नीएॆ उम्चा

 • यरुसनेमबीएॆ मण्‍डलीबीहा याॽमीची